REHBERLİK ENVANTERLERİ : BİREYİ TANIMA ENVANTERİ

Okulumuzda uygulanan Rehberlik Envanterleri’nden Bireyi Tanıma Envanteri 9-13 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimize uygulanacak…

Öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zekâ alanını, öğrenme stilini ortaya çıkarmayı hedefleyen 3 testten oluşan Bireyi Tanıma Envanteri uygulama süresi olarak 40 dakikadır.
* Öğrenme stilleri (24 madde)
* Kariyer yönelim(kişilik testi-çalışma alışkanlıkları testi-mesleki ilgi testi)(lise 104 madde, ortaokul 74 madde)
* Çoklu zekâ testi (lise 80 madde, ortaokul 64 madde)
testlerinden oluşan uygulamamız, sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır.

FAYDALARI

Öğrenciler için;
• Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.
• Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacaktır.
• Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.
• Öğrencinin çoklu zeka özellikleri ortaya koyularak baskın zeka türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir.
• Öğrencinin Mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.
• Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir.

Öğretmenler için;
• Öğretmen Öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
• Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda sınıf içi etkinliği arttıracaktır. Öğrencinin tutum ve değerlerini iyi bilen öğretmen, öğrencisi ile daha iyi iletişime geçecektir. Bu aynı zamanda okuldaki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasında da çok etkili olacaktır.
• Öğrencisinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır. Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve bilgiyi verme sürecinde daha kesin yöntemler kullanacaktır.
• Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
• Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
• Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin sınıf içi faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik etkinlikleri arttıracaktır.
• Her şeyden önemlisi öğrenci-öğretmen ilişkisi daha üst düzeylere çıkacak, mutlu öğrenci, mutlu öğretmen anlayışı ortaya çıkacaktır.

Veliler için;
• Veli öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
• Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda daha bilinçli bir veli profiline sahip olacaktır.
• Öğrencisinin tutum ve değerleri noktasında iyi bilgilenmiş veli, öğrencisinin gelişiminde daha katılımcı olacaktır. Bu aynı zamanda okul – aile ilişkisini de güçlendirecektir.
• Öğrencinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
• Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve öğretmenleriyle bu konuda diyalog kurma ihtiyacı hissedecektir.
• Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
• Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
• Nihai olarak yanlış meslek seçimi asgariye inecektir.
• Öğrencisini iyi tanıyan ve anlayan bir veli olarak okuldaki eğitim sürecinde daha aktif ve katılımcı bir rol üstlenecektir.
• Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin okul dışı faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik okula sürekli bilgi verecektir.
• Öğrenci mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden okulun sayısal başarısı artacaktır.
• Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için, okul bu sürece yönelik hedeflerine daha kısa sürede ulaşacaktır.
• Okul ile aile arasındaki iletişim artacak, dolayısıyla aile içi eğitim ile okul içi eğitim birbirine paralel işletilerek eğitim düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.